Million vs Millions

Dạo này có nhiều bạn không biết cách dùng Million với Millions (tương tự billions và thousands) trong văn viết IELTS report task 1

Ok nếu quy tắc dùng các bạn học trong sách là quá khó nhớ thì hãy làm như sau:

1. Thousand, million, billion = bằng tiếng Việt là ngàn, triệu, tỷ
Thousands, millions, billions = hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ
Ok giờ thì áp dụng quy tắc tiếng Việt trong tiếng Anh nhé!

Eg.
A/ Chúng ta luôn nói 3 ngàn đô, triệu đô hay tỷ đô chứ ko bao giờ dùng 3 hàng ngàn đô hay tương tự====> 3 thousand, million, billion dollars!
B/ chúng ta hay nói hàng ngàn người, hàng triệu người và hàng tỷ người ====> thousands, millions, billions of people!

Vậy là khi nào có con số cụ thể thì ko cần dùng S, lúc nào mà nói chung chung thì hãy cho S vào! ( quy tắc số nhiều cho S vào là ko có tác dụng ở đây nhé)

Ok, enjoy studying IELTS 🙂