May 27, 2017 IELTS NATION No comments exist

Dạo này có nhiều bạn không biết cách dùng Million với Millions (tương tự billions và thousands) trong văn viết IELTS report task 1 Ok nếu quy tắc dùng các bạn học trong sách là quá khó nhớ thì hãy làm như sau: 1. Thousand, million, billion = bằng tiếng Việt là ngàn, triệu, tỷ…