Million vs Millions

May 27, 2017 IELTS NATION No comments exist

Dạo này có nhiều bạn không biết cách dùng Million với Millions (tương tự billions và thousands) trong văn viết IELTS report task 1

Ok nếu quy tắc dùng các bạn học trong sách là quá khó nhớ thì hãy làm như sau:

1. Thousand, million, billion = bằng tiếng Việt là ngàn, triệu, tỷ
Thousands, millions, billions = hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ
Ok giờ thì áp dụng quy tắc tiếng Việt trong tiếng Anh nhé!

Eg.
A/ Chúng ta luôn nói 3 ngàn đô, triệu đô hay tỷ đô chứ ko bao giờ dùng 3 hàng ngàn đô hay tương tự====> 3 thousand, million, billion dollars!
B/ chúng ta hay nói hàng ngàn người, hàng triệu người và hàng tỷ người ====> thousands, millions, billions of people!

Vậy là khi nào có con số cụ thể thì ko cần dùng S, lúc nào mà nói chung chung thì hãy cho S vào! ( quy tắc số nhiều cho S vào là ko có tác dụng ở đây nhé)

Ok, enjoy studying IELTS 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *